Nunspeter Bijenvereniging

Sinds 1914

Licenties

Op alle foto’s op deze website rust Copyright. Op de foto’s zelf is daarvan soms een copyrightvermelding zichtbaar van de persoon die de foto heeft gemaakt, maar meestal niet. Dat maakt de auteursrechten echter niet minder geldend. Foto’s staan niet alleen op onze websites, maar ook elders op internet, zoals op forums, waarnemingen en andere plekken.

Het tarief (licentieprijs) voor het gebruik van de foto's wordt onderstaand gegeven. De betaling biedt slechts het recht tot gebruik op het medium (bijvoorbeeld website, magazine) als aangegeven op de factuur en geeft niet het recht om de foto te publiceren in een ander medium, tenzij dat expliciet anders is afgesproken en vermeld in de factuur.

Betaling geeft ook niet tevens het recht om een foto opnieuw te verkopen aan derden, want het beeldrecht (copyright) van alle foto's blijft bij de persoon die de foto heeft gemaakt. De persoon die de foto heeft gemaakt, heeft ook het recht om het gebruiksrecht van dezelfde foto opnieuw aan anderen te verkopen, tenzij dat expliciet anders is afgesproken.

De licentienemer is verplicht de naam van de fotograaf bij het fotogebruik te vermelden met de aanduiding ‘Foto: Naam van de Persoon’. Publicatie van een foto zonder naamsvermelding is mogelijk doch dan zal een bijkomende vergoeding van € 50 moeten worden betaald per publicatie.

Een foto wordt geleverd in de hoogste resolutie die beschikbaar is. De resolutie hangt af van de camera waarmee de foto werd gemaakt en van de gemaakte uitsnede.

De licentieprijs bedraagt eenmalig € 150 per foto, met uitzondering van cover- of voorpagina foto’s, want daarvoor geldt een hogere prijs, nader af te spreken. Het maakt dus geen verschil of de foto (verder bewerkt of onbewerkt) in printvorm wordt gebruikt in publicaties of op verpakkingen dan wel op websites of soortgelijke media.

De duur van het gebruik en de grootte is niet van invloed op de prijs. Met een eenmalige betaling kan een foto dus jarenlang op een website worden gebruikt. Geprinte foto’s die gebruikt worden bij tentoonstellingen, informatieborden of in vitrines vallen ook onder deze regels. Dat geldt ook voor gebruik in beamer presentaties of presentaties via een beeldscherm.

Indien een foto gebruikt wordt op verschillende media, bijvoorbeeld op verpakkingen of in gedrukte media als kranten en tijdschriften en dezelfde foto wordt tevens als illustratie op een website gebruikt, dan wordt voor elk gebruik apart € 150 berekend. Voor opname van foto's in Powerpoint-presentaties of soortgelijk gebruik kan een aparte afspraak worden gemaakt, zowel over het aan te leveren fotoformaat als de prijs.

Voor ieder gebruik geldt dat het doel ervan geen rol speelt. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of een commercieel, educatief, voorlichtend of ideëel doel wordt gediend. Irrelevant is ook of de gebruiker een winstdoel heeft of niet. Bij gebruik van een foto voor welk doel dan ook, zal dus een licentie moeten worden aangeschaft.

Wie zonder licentie foto’s desondanks gebruikt, doet dat illegaal, doordat een inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht.

Bij het kopiëren van foto’s van internet om die op een website of op andere wijze te gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te vergewissen dat het gebruik vrij van auteursrechten is. Als niet expliciet kan worden vastgesteld dat vrij gebruik is toegestaan, dient men per definitie aan te nemen dat een foto onderhevig is aan copyright. Dat is internationaal geldend internetrecht inzake auteursrechten. Het niet aanwezig zijn op een foto van een copyright-merkteken is daarbij geheel niet van belang. Degene die een foto, waarvan niet is vastgesteld dat deze vrij van rechten is, desondanks gebruikt, neemt bewust het risico van illegaal gebruik met de kosten die daarbij horen.

Illegaal gebruik wordt opgespoord en schade wegens inbreuk op het auteursrecht wordt naberekend, waarbij per foto een verhoging kan worden toegepast wegens imagoschade door ontbrekende naamsvermelding fotograaf, verminking van de foto en opsporingskosten, conform de casus en overwegingen in dit vonnis: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY3179 Daarbij speelt het geen rol welk formaat de illegale foto heeft en ook de duur van het gebruik is irrelevant, want beide factoren spelen ook geen rol bij de normale verkoop van licenties.